Waar staan we voor?

Missie en visie


Het Platform Speelnatuur Tilburg richt zich vooral op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
een gezonde school, bewegen, sport, voeding, overgewicht en natuur en milieu. Daarbij hoort ook het
ontdekkend en onderzoekend leren over biodiversiteit en klimaatadaptatie. De aandacht voor
scholen is verbreed met de aandacht voor natuurlijk spelen in wijken.

Concreet betekent dit dat het platform:
A. Een bijdrage levert aan het vergroenen van speelpleinen bij scholen.
B. Stedelijke criteria opstelt voor groene schoolpleinen.
C. Draagvlak voor natuureducatie bij scholen ondersteunt en vergroot en dit ook structureel
ondersteunt.
D. Relatie legt tussen groen in de wijk en klimaatadaptatie.
E. Speelpleinen creëert die groene stapstenen zijn en oases in de stad.

Deze speelpleinen hebben een meerwaarde. Ze leveren niet alleen speelplekken voor kinderen, maar zijn ook
belangrijk bij de vermindering van hittestress en de opvang van water in de stad. Doordat
stenen eruit gaan en groen erin, wordt de stad klimaatbestendiger.

Het streven naar speelnatuur en groene speelplekken en schoolpleinen is een landelijke ontwikkeling
waar we in Tilburg bij aanhaken. De biodiversiteit vergroot hierdoor op een duidelijk zichtbare
manier. Zo leveren groene speelplekken en groene schoolpleinen een bijdrage aan het realiseren van
natuurlijk spelen en milieudoelstellingen. Een groen schoolplein heeft een temperatuur-verlagend
effect voor de schoolomgeving en biedt volop materiaal voor natuur- en milieueducatie.
Het platform doet ook regelmatig onderzoek naar de effecten van de tot nu toe behaalde resultaten.

Ambities:

  • Het platform gaat door met het ondersteunen van de realisatie van groene schoolpleinen en bijbehorende educatie. In 2022 moeten alle 61 schoolpleinen (PO) zijn vergroend.
  • Deze scholen zouden ook een NME coördinator op hun locatie moeten hebben, die een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 mee opzet.
  • Kinderopvang betrekken bij deze vergroeningsambitie (momenteel werken alleen binnen de IKC’s de school en kinderopvang samen aan een groene leer- en speelomgeving).
  • VO scholen informeren over vergroening van de schoolomgeving.
  • Starten met evaluatie en onderzoek rond groene schoolpleinen.
  • Bij natuurlijke speelplekken in de wijk proberen we zoveel mogelijk ouders/ verzorgers en bewoners te betrekken. Bijvoorbeeld voor het schoonhouden, beheren en tuinieren, en bij het organiseren van buurtactiviteiten.